SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË

Konsulencë/Shërbim i Plotë

Ne ofrojmë mbulimin e plotë të subjektit me të gjitha shërbimet për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, përfshirë këtu stacionimin me kohë të plotë të një prej ekspertëve tanë në vendin ku subjekti kryen aktivitetin. Pikat e mëposhtme janë vetëm disa nga shërbimet që përfshin kjo paketë:

 • Organizimin dhe Monitorimin e veprimtarisë së sigurisë dhe shëndetit në punë në subjektin e kontraktuar
 • Kryerja e vlerësimit të rreziqeve për sigurinë dhe shëndetin në punë, përfshirë dhe ato pozicione pune që ekspozojnë punonjësit me rreziqe të veçanta e të shtuara dhe përpilimi i Dokumentit të Vlerësimit të Riskut
 • Përpilimin dhe mbajtjen e dokumentacionit sipas kërkesave të legjislacionit shqiptar në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë;
 • Hartimi i Raportit mujor periodik ku bëhet me dije Administrator i kompanisë për të gjitha problematikat dhe arritjet për secilin muaj në këtë fushë;
 • Mbulimi i klientit me Mjek Ndërrmarje;
 • Ndihma për ngritjen e Këshillit të Sigurisë në Punë sipas përcaktimeve ligjore;
 • Kontrollin/Inspektimin periodik për gjendjen e masave mbrojtëse në punë dhe zbatimin e rregullave të sigurisë dhe shëndetit në punë nga të gjithë personat, punonjës të kompanisë apo kontraktorë dhe nënkontraktorë që veprojnë në territorin apo objektet e kompanisë;
 • Hetimi i aksidenteve
 • Kurse trajnimi për punonjësit aktualë apo ata të cilët do të fillojnë punë në ndërmarrje, për dhënien e ndihmës së shpejtë, rreziqet ndaj të cilave ata mund të ekspozohen si dhe për masat parandaluese dhe mbrojtëse që duhet të merren;

Konsulencë e jashtme

Konsulencë e jashtme bazuar në nevojat e subjekteve qoftë për projekte mbi sigurinë dhe shëndetin në punë, ashtu edhe mbi përputhshmërinë e plotë me kërkesat e legjislacionit të punës. Kjo konsulencë mund të përfshijë të gjitha ose disa nga shërbimet e mëposhtme si:

 1. Vlerësim i Riskut
 2. Përpilimi dhe plotësimi i dokumentacionit të kërkuar në rast inspektimi nga inspektorët e Inspektoriatit Shtetëror të Punës.
 3. Ofrimin e Mjekut të Ndërrmarjes
 4. Pajisja me Politikat dhe rregulloret për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë/Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë të personalizuara.
 5. Hetimet e Aksidenteve
 6. Konsulencë për mbrojtjen nga zjarri dhe dhënien e ndihmës së shpejtë.
Mbrojtja nga zjarri

Mbrojtja nga zjarri do të bëhet nëpërmjet hartimit dhe përgatitjes së dokumentacionit të projekteve teknike, për Mbrojtjen nga zjarri dhe për Evakuimin/Shpëtimin. Gjithashtu, Hartimi i “Akt-ekspertizave” për zjarret e rëna dhe krijimin e Planeve të trajnimit si në teori ashtu dhe në praktikë përsfhirë këtu edhe mënyrën e përdorimit të sistemeve të shuarjes sëzjarrit që kompanitë disponojnë. Informimin e punonjësve në lidhje me Mbrojtjen nga zjarri dhe evakuimin si edhe përpilimin dhe hartimin e rregulloreve të brendshme për Mbrojtjen nga zjarri. Përdorimin konkret në praktikë të sistemeve të diktim-sinjalizimit, hidranteve zjarrfiks, fikseve të zjarrit, veshjen e kostumit zjarrdurues etj. Përgatitjen e skemave të evakuimit dhe evakuimin e ndërtesave, shpëtimin e jetëve në raste zjarresh dhe emergjencash të tjera. Mbajtjen e proces-verbaleve dhe gjithe dokumentacionit të nevojshëm për trajnimet e kryera sipas ligjit dhe certifikimin e personave që kryejnë kurset e mbrojtjes nga zjarri dhe evakuimit.