Vendime

VKM Nr. 594, datë. 22-12-1997 ″Për Rregjistrin Që Mban Punëdhenesi Për Punëmarresit E Tij”http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/vkm_nr_594_dt_22_12_1997.pdf

VKM Nr.461, datë 22-07-1998 “Për Regjistrin Që Mban Punëdhënësi Për Aksidentet Në Punë Dhe Për Sëmundjet Profesionale”. http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/vkm_nr_461_dt_22_07_1998.pdf

VKM Nr. 419, datë 04-08-2000, “Për Objektet E Rrezikshme” VKM Nr. 692 datë 13-12-2001 “Për Masat E Veçanta Të Sigurimit Dhe Mbrojtjes Së Shëndetit Në Punë”. http://www.chemicals.al/vkm/vkm_nr_692_dt_13_12_2001.pdf

VKM Nr.742 datë 06-11-2003 “Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në Vendimin Nr.692, Datë 13.12.2001, Të Këshillit Të Ministrave “Për Masat E Veçanta Të Sigurimit Dhe Të Mbrojtjes Së Shëndetit Në Punë”.http://www.chemicals.al/vkm/vkm_nr_742_dt_06_11_2003.pdf

VKM Nr.699datë 22-10-2004 “Miratimin E Rregullave Teknike Për Mbrojtjen Nga Zjarri Dhe Për Shpëtimin Në Konstruksionet Dhe Ndërtimet, Që Shërbejnë Për Veprimtari Me Aktivitete Akomoduese Turistike”.http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2004/PDF-2004/83-2004.pdf

VKM Nr. 788 datë 14-12-2005 “Për Përcaktimin E Aksidentit Në Punë Ose Për Shkak Të Punës”.http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/vkm_nr_788_dt_14_12_2005.pdf

VKM Nr. 100 datë 03-02-2008 “Për Përcaktimin E Substancave Të Rrezikshme”.http://www.chemicals.al/vkm/vkm_nr_100_dt_03_02_2008_substancat_e_rrezikshme.pdf

VKM Nr.1216 datë 03-09-2008 “Për Miratimin E Rregullave Teknike Për Kërkesat Thelbësore Dhe Vlerësimin E Konformitetit Të Makinerive”. http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2008/PDF-2008/146-2008.pdf

VKM Nr.88 datë 27-01-2009 “Për Miratimin E Listës Së Standardeve Të Harmonizuara Shqiptare, Me Karakter Referues Për Prezumimin E Konformitetit Të Makinerive”.http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2009/PDF-2009/15-2009.pdf

VKM Nr. 312 datë 05-05-2010 “Për Miratimin E Rregullores, “Për Sigurinë Në Kantier”.http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/vendim-i-km_312_05.05.2010.pdf

VKM Nr. 1012 datë 10-12-2010 “Për Miratimin E Rregullores, “Për Sinjalet Në Kantier Dhe Vendin E Punës”.http://www.transporti.gov.al/files/userfiles/Legjislacioni_perafruar/Produktet_e_ndertimit/vkm_nr_1012_date_10_12_2010.pdf

VKM Nr.107 datë 09-02-2011 “Për Përbërjen, Rregullat E Organizimit Dhe Të Funksionimit Të Këshillit Të Sigurisë Dhe Shëndetit Në Punë Dhe Përfaqësuesit Të Punëmarrësve”. http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/vendim_107_keshilli_i_sigurise.pdf

VKM Nr.108 datë 09-02-2011 “Për Aftësitë Që Duhet Të Plotësojnë Punëmarrësit, Personat Dhe Shërbimet E Specializuara, Që Merren Me Çështjet E Sigurisë Dhe Të Shëndetit Në Punë”. http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/vendim_108_sherbimet_e_specializuara.pdf

VKM Nr. 562 datë 03-07-2013 “PërMiratimin E Rregullores, “Për Kërkesat Minimale Të Sigurisë Dhe Shëndetit Në Përdorimin E Pajisjeve Të Punës Në Vendin E Punës”. http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/VKM-562_03.07.2013.pdf

VKM Nr.563 datë 03-07-2013 “Për Miratimin E Rregullores, “Për Kërkesat Minimale Të Sigurisë Dhe Shëndetit Për Përdorimin E Pajisjeve Mbrojtëse Individuale Në Vendin E Punës”. http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/VKM_563_03.07.2013.pdf

VKM Nr. 564 datë 03-07-2013 “Për Miratimin E Rregullores, “Për Kërkesat Minimale Të Sigurisë Dhe Shëndetit Për Përdorimin E Pajisjeve Mbrojtëse Individuale Në Vendin E Punës”. http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/VKM_564_03.07.2013.pdf

VKM Nr. 520 datë 06-08-2014 “Për Miratimin E Rregullores, “Për Mbrojtjen E Sigurisë Dhe Shëndetit Të Punëmarrësve Nga Risqet E Lidhura Me Kancerogjenët Dhe Mutagjenët Në Punë”.http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/vkm-520-6.8.2014.docx

VKM Nr. 521 datë06-08-2014 “PërMiratimin E Rregullores, “PërKërkesatMinimaleTëSigurisëDheShëndetitPërPunën Me Pajisje Me EkranShfaqës”. http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/vkm-521-6.8.2014.docx

VKM Nr. 522 datë 06-08-2014 “Për Miratimin E Rregullores “PërMbrojtjen E Sigurisë Dhe Shëndetit Të Punëmarrësve Nga Risqet E Lidhura Me Agjentët Kimikë Në Punë”. http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/vkm-522-6.8.2014.docx

VKM Nr. 523 datë 06-08-2014 “Për Miratimin E Rregullores “Për Kërkesat Minimale Të Sigurisë Dhe Shëndetit Për Mbrojtjen E Punëmarrësve Lidhur Me Punën E Krahut Me Ngarkesa ”Dhe Për Shfuqizimin E Pikave 15.1 Deri 15.10, Të Aneksit V, Të Vendimit Nr. 312, Datë 5.5.2010, TëKëshillit Të Ministrave, “Për Miratimin E Rregullores Për Sigurinë Në Kantier”. http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/vkm-523-6.8.2014.doc

VKM Nr. 550 datë 27-08-2014 “Për Miratimin E Rregullores, “Për Mbrojtjen E Sigurisë Dhe Shëndetit Të Punëmarrësve Nga Risqet E Lidhura Me Ekspozimin Ndaj Agjentëve Biologjikë Në Punë”.http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/vkm-550-27.8.2014.pdf

VKM Nr. 841 datë 03-12-2014 “Për Mbrojtjen E Punëmarrësve Nga Risqet Që Lidhen Me Dridhjen Mekanike Në Vendin E Punës”. http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2014/PDF-2014/190-2014.pdf

VKM Nr. 842 datë 03-12-2014 “Për Mbrojtjen E Punëmarrësve Nga Risqet Që Lidhen Me Zhurmën Në Vendin E Punës”. http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2014/PDF-2014/190-2014.pdf

VKM Nr. 843 datë 03-12-2014 “Për Mbrojtjen E Punëmarrësve Nga Risqet Që Lidhen Me Rrezatimin Optik Në Vendin E Punës”. http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2014/PDF-2014/190-2014.pdf

VKM Nr. 844 datë 03-12-2014 “Për Mbrojtjen E Punëmarrësve Nga Risqet Që Lidhen Me Rrezatimin Jo jonizues Në Vendin E Punës”. http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2014/PDF-2014/190-2014.pdf

VKM nr. 371, datë 18.5.2016 “Për Miratimin E Dokumentit Politik Për Sigurinë Dhe Shëndetin Në Punë, 2016–2020 Dhe Planit Të Veprimit Të Zbatimit Të Tij”. http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/Albanian_Final_Version_for_publishing_OSH_policy_doc.pdf