Ligje

LIGJ, Nr. 7961, datë 12.7.1995 “KODI I PUNËS I REPUBLIKËS TË SHQIPËRISË”.http://www.qbz.gov.al/botime/Kodi%20i%20Punes-2016%20i%20azhurnuar.pdf

LIGJI Nr. 10237 datë 18.02.2010 “PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË”. http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/Ligj_Nr.10237_-18.02.2010.pdf

LIGJ, Nr.8734 datë 01.02.2001 “PËR GARANTIMIN E SIGURISË SË PUNËS TË PAJISJEVE DHE TË INSTALIMEVE ELEKTRIKE”. http://www.iqt.gov.al/dosje/ligj8734.pdf

LIGJ, Nr.8739 datë 12.02.2001 “PËR GARANTIMIN E SIGURISË SË PUNËS TË PAJISJEVE NËN PRESION”.http://www.iqt.gov.al/dosje/ligj8739.pdf

LLIGJ, Nr.9634, datë 30.10.2006 “PËR INSPEKTIMIN E PUNËS DHE INSPEKTORATIN SHTETËROR TË PUNËS”, (indryshuar). http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/LIGJ-me-ndryshime-2013.docx

LIGJ, Nr 10433, datë 16.6.2011 “PËR INSPEKTIMIN NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”.http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/ligji_nr_10433_dt_16_06_2011.pdf