Kurset e Çertifikuara që Ne Ofrojmë:


  • Kursi Profesional për Koordinatorin e Sigurisë.
  • Kurs Profesional për Personin Përgjegjës për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë.
  • Certifikatë e Përgjithshme për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë.
  • Identifikimi dhe Përpilimi i Procedurave HSE dhe Sistemeve të Sigurta të Punës, përfshirë Këshillin e Sigurisë në Punë.
  • Kursi i Pajisjeve Mbrojtëse Personale (PMI) – Kurs profesional për ruajtjen dhe përdorimin e PMI në vendin e punës.
  • Kursi i Ndihmës së Parë – për Punonjësit e Ekipit të Ndihmës së Parë në vendin e punës.
  • Trajnim për identifikimin e rreziqeve në vendin e punës dhe përpilimin e dokumentit të Vlerësimit të Rrezikut.
  • Trajnim për Mbrojtjen nga Zjarri dhe hartimin e Planit të Evakuimit