Kurset për Certifikatat IEMA u sigurojnë profesionistëve në fushën e mjedisit njohuritë, aftësitë dhe mjetet e nevojshme për të ndihmuar organizatat të arrijnë performancën mjedisore që sjell përfitime të vërteta të biznesit. IEMA është organizata kryesore ndërkombëtare e anëtarësimit për ata që përfshihen në profesionin e mjedisit.

 


PRSP Health and  Safety Solutions në partneritet me RRC International ofron kurset e akredituara IEMA, online si më poshtë:

IEMA Foundation Certificate in Environmental Management IEMA Associate Certificate in Environmental Management

Ky kurs prezanton aspektet kryesore të menaxhimit efektiv të mjedisit. Krijuar për ata që janë të rinj në këtë fushë ose kërkojnë një prezantim dhe njohje të mirë mbi menaxhimin e mjedisit

Online 40 orë 

Certifikata IEMA ofron aftësitë dhe njohuritë e kërkuara për të përmbushur përgjegjësitë mjedisore dhe për të menaxhuar rrezikun mjedisor në një nivel operacional brenda një organizate.

Online 120 orë