Vënde Vakante

 • We are looking for a Health and Safety Officer to join our team.

Role responsibilities:

 • Ensure that all Health & Safety policies, procedures, rules and regulations are adhered to and are regularly  reviewed, updated and communicated.
 • Ensure the Company meets its statutory obligations in all areas pertaining to health, safety and welfare at work, including statutory training and reporting.
 • Ensure the completion and regular review of risk assessments for all work equipment and operations.
 • Ensure that all accidents are documented, investigated and recommended improvements implemented.
 • Ensure that safety inspections are carried out, fire drills and fire alarms are correctly reported, safety inspections, risk assessments and lone working procedures are managed and employees are aware of their responsibilities.
 • Establish a full programme of documented health & safety inspections, audits and checks.
 • Establish a structured programme of health & safety training and ensure full and accurate training records are maintained.
 • Provide regular reports to the management team and participates in monthly meetings when required to report on relevant health & safety matters
 • Any other reasonable duties which may be required by management

Qualifications & Experience

 • At least 3 years of relevant experience in a similar role;
 • Engineering Degree is a must; NEBOSH Certificate in Occupational Health and Safety is an advantage;
 • Handling of H&S investigations;
 • Experience of formulating, implementing and revising Risk Assessment and H&S policies and procedures;
 • Excellent planning, organizational and time management skills;
 • Excellent verbal, written communication and presentation skills;
 • Gathering, analyzing and reporting on key H&S data/statistics;
 • Excellent usage of MS Office;
 • Must be fluent in English, knowledge of German is an advantage.

  We look forward to receive your application: hrcv@prsphealthandsafety.com by February 7th 2021*.

Your application must contain an updated CV and a letter of motivation.
The personal information that you put in your application will be protected and used only for recruitment purposes, based on the applicable law on personal data protection Law No. 9887, dated 10.03.2008.

Në emër të një prej partnerëve tanë, një ndër kompanitë më të njohura në vend në organizimin e eventeve në Shqipëri, po kërkojmë:

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Marrja dhe dërgesa e furnizimeve të mallrave, rregjistrimi dhe inventarizimi i rregullt në sistem në cdo kohë.
 • Mbajtja pastër dhe e rregullt e ambjentit të punës;
 • Operimi dhe mirëmbajtja e rregullt e pajisjeve të magazinuara.
 • Zbatimi i rregullores së Magazinës Qendrore;
 • Mundësi për të zhvendosur, organizuar dhe rregjistruar artikuj;
 • Lehtësi në përgatitjen e inventarit të vazhdueshëm të produkteve në system;
 • Parashikimi në kohë i porositjes së materialeve teK furnitorët;
 • Aftësi të shkëlqyera për të punuar si në mënyrë të pavarur ashtu edhe në grup;
 • Të përmbushë me përgjegjësi detyrat e tjera të caktura.

Kërkesat e profilit

 • Arsimi i lartë në Administrim Biznesi, Ekomomi dhe të ngjashme;
 • Të ketë mbi 2 vjet eksperience pune;
 • Të njohë shume mirë të gjuhës Angleze;
 • Të zotërojë shumë mirë ‘’Paketën Office’’;

 

PAGESA: Konkuruese

Nëse ju jeni personi që zotëron dhe plotëson kërkesat e mësipërme dhe jeni të interesuar për një sfidë të re, atëherë ne ju Mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre në: hrcv@prsphealthandsafety.com duke përcaktuar rolin për të cilin aplikoni ose telefononi në +355682028785. Afati i dorëzimit: 10 Maj 2021.* Të gjitha apikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr.9887 “Për Mbrojtjen e të Dhënave personale”

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.

Në emër të një prej partnerëve tanë, një ndër kompanitë më të njohura në vend në organizimin e eventeve në Shqipëri, po kërkojmë:

Kërkesat e profilit:

 • Të ketë leje drejtimi kategoria CE ose DE;
 • Të jetë i aftë të drejtojë mjetet trajler, rimorkiator dhe 4 aks për transport të peshave 7.5 Ton ose më tepër;
 • Të ketë mbi 2 vjet ose më shumë vite eksperiencë pune;
 • Të njohë rrugët nacionale dhe rrugët lokale në territorin e Shqipërisë dhe të jetë I ftë për të përdorur sistemet GPS dhe manualët e makinave;
 • Të njohë gjuhën Angleze;
 • Të zotërojë aftësi të shkëlqyera për të punuar si në mënyrë të pavarur ashtu edhe në grup;
 • Të përmbushë me përgjegjësi detyrat e tjera të caktura.

 

PAGESA: Konkuruese

Nëse ju jeni personi që zotëron dhe plotëson kërkesat e mësipërme dhe jeni të interesuar për një sfidë të re, atëherë ne ju Mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre në: hrcv@prsphealthandsafety.com duke përcaktuar rolin për të cilin aplikoni. Afati i dorëzimit: 4 Maj 2021.* Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr.9887 “Për Mbrojtjen e të Dhënave personale”

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.

 

Në emër të një prej partnerëve tanë, një ndër kompanitë më të njohura në vend në organizimin e eventeve në Shqipëri, po kërkojmë:

Kërkesat e profilit:

 • Të ketë mbi 1 vit ose më shumë vite eksperiencë pune në ndërtimin e skelave (gjithashtu ofrohet dhe trajnimi në ndërtimin e skelave për organizimin e eventeve);
 • Të njohë gjuhën Angleze;
 • Të zotërojë aftësi të shkëlqyera për të punuar si në mënyrë të pavarur ashtu edhe në grup;
 • Të punojë bazuar mbi parimet dhe rregullat për Sigurinë dhe shëndetin në punë;
 • Preferohet të ketë leje drejtimi kategoria C ose CE;
 • Të ketë mundësi për të punuar me turne dhe orare fleksible;
 • Të përmbushë me përgjegjësi detyrat e tjera të caktura.

 

PAGESA: Konkuruese

Nëse ju jeni personi që zotëron dhe plotëson kërkesat e mësipërme dhe jeni të interesuar për një sfidë të re, atëherë ne ju Mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre në: hrcv@prsphealthandsafety.com duke përcaktuar rolin për të cilin aplikoni. Afati i dorëzimit: 4 Maj 2021.* Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr.9887 “Për Mbrojtjen e të Dhënave personale”

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.

 

Në emër të një prej partnerëve tanë, një kompani ndërkombëtare, po kërkojmë për një projekt 2-vjeçar, i cili zhvillohet në Tiranë:

Përgjegjësitë kryesore:

 • Ndjek ecurinë e punimeve elektrike në faza, që nga projekt-ideja, zbatim dhe kolaudim përfundimtar;
 • Planifikon, organizon dhe mbikqyr punën e nënkotraktorëve elektrik për t’u siguruar se të gjitha punimet po kryhen sipas parametrave të përcaktuara në projekt;
 • Përgatit dhe monitoron grafikun e zbatimit të punimeve elektrike në përputhje me grafikun e përgjithshëm të projektit;
 • Rishikon dhe harton koston e instalimeve elektrike duke përgatitur preventivin total;

Detyra te tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave të këtij pozicioni.

Kërkesat e profilit:

 • A je i/e diplomuar dhe licensuar si Inxhinier/e Elektrik?
 • A keni 5 vjet ose më shumë vite eksperiencë pune në pozicionin që kërkojmë?
 • A keni aftësi organizative dhe jeni i/e vëmendshëm ndaj detajeve?
 • A zotëroni aftësi të shkëlqyera për të punuar si në mënyrë të pavarur ashtu edhe në grup?
 • A është komunikimi juaj bindës dhe ai qe ju vecon nga të tjerët?
 • A jeni njohës ii programeve bazë kompjuterike të paketës Microsoft Office si edhe programit Revit, Autocad për instalimet elektrike?
 • A jeni njohës shumë i mirë i gjuhës Angleze si në të folur ashtu edhe në të shkruar?

Nëse ju jeni personi që zotëron dhe plotëson kërkesat e mësipërme dhe jeni të interesuar për një sfidë të re Atëherë ne ju Mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV në Anglisht) në: hrcv@prsphealthandsafety.com duke përcaktuar rolin për të cilin aplikoni. Afati i dorëzimit: 10 Maj 2021.* Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr.9887 “Për Mbrojtjen e të Dhënave personale”

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë.