Albanian Convent ILO

Për Ratifikimin E “Konventës Nr.174 “Parandalimi I AksidenteveTëRëndaNëIndustri, 1993”” Të Organizatës Ndërkombëtare Të Punës. Fletorja Zyrtare: Viti 2002, Nr 40, Faqe 1183; Data e botimit: 25-07-2002;

Për Ratifikimin E Protokollit Të Vitit 2002 TëKonventës Nr.155 Të Organizatës Ndërkombëtare Të Punës “Për Sigurinë Në Punë, Shëndetin Dhe Mjedisin E Punës, 1981”. Fletorja Zyrtare: Viti 2003, Nr 97, Faqe 4206; Data e botimit: 03-12-2003;

Për Aderimin E Republikës Së Shqipërisë Në Konventën Nr.144 “Konsultimi Tripalësh (Standardet Ndërkombëtare Të Punës)” Të Organizatës Ndërkombëtare Të Punës Fletorja Zyrtare: Viti 1998, Nr 29, Faqe 1131; Data E Botimit: 27-12-1998;

Për Ratifikimin E “Konventës Nr.176 “Sigurimi Dhe Shëndeti Në Miniera, 1995” Të Organizatës Ndërkombëtare Të Punës” Fletorja Zyrtare: Viti 2002, Nr 61, Faqe 1706; Data E Botimit: 17-10-2002;

Për Ratifikimin E “Konventës Nr.154 “Bisedimet Kolektive, 1981” Të Organizatës Ndërkombëtare Të Punës” Fletorja Zyrtare: Viti 2002, Nr 4, Faqe 73; Data E Botimit: 21-02-2002;

Për Ratifikimin E “Konventës Nr. 175 “Puna Me Kohë Të Pjesshme, 1994” Të Organizatës Ndërkombëtare Të Punës Fletorja Zyrtare: Viti 2002, Nr 61, Faqe 1714; Data E Botimit: 17-10-2002;

Për Ratifikimin E “Konventës Nr.182 “Format Më Të Këqia Të PunësSëFëmijëve, 1999” Të Organizatës Ndërkombëtare Të Punës” Fletorja Zyrtare: Viti 2001, Nr 23, Faqe 708; Data E Botimit: 18-05-2001;

Për Ratifikimin E Konventës Nr.173 Të Organizatës Ndërkombëtare Të Punës “Mbrojtja E Pretendimeve Të Punëtorëve Në Rast Falimentimi Të Punëdhënësit”, 1992;

Për Ratifikimin E “Konventës Nr.97 Të Organizatës Ndërkombëtare Të Punës “Për Migracionin Për Punësim”, E Rishikuar” Fletorja Zyrtare: Viti 2004, Nr 98, Faqe 6683; Data E Botimit: 20-12-2004;

Për Ratifikimin E “Konventës Nr.26 “Krijimi I Mekanizmit Për Caktimin E Pagës Minimale, 1928” Të Organizatës Ndërkombëtare Të Punës” Fletorja Zyrtare: Viti 2001, Nr 28, Faqe 848; Data E Botimit: 07-06-2001;

Për Ratifikimin E Konventës Së Organizatës Ndërkombëtare Të Punës (Ilo) “Për Shërbimet E Punësimit, C 88, 1948” Konventa E Shërbimit Të Punësimit C88, 1948 Fletorja Zyrtare: Viti 2008, Nr 150, Faqe 7376; Data E Botimit: 03-10-2008;

Për Ratifikimin E Konventës Së Organizatës Ndërkombëtare Të Punës (Ilo) “Për Politikën E Punësimit, C 122, 1964” Konventa 122. Fletorja Zyrtare: Viti 2008, Nr 150, Faqe 7382; Data E Botimit: 03-10-2008;

Konventa 87 Fletorja Zyrtare: Viti 1998, Nr 29, Faqe 1135; Data E Botimit: 27-12-1998;

Konventa 131 Fletorja Zyrtare: Viti 2001, Nr 23, Faqe 712; Data E Botimit: 18-05-2001;

Konventa 98 Fletorja Zyrtare: Viti 2002, Nr 4, Faqe 73; Data E Botimit: 21-02-2002;

Konventa 6 Fletorja Zyrtare: Viti 2004, Nr 16, Faqe 790; Data E Botimit: 26-03-2004;

Konventa 88 Fletorja Zyrtare: Viti 2008, Nr 150, Faqe 7376; Data E Botimit: 03-10-2008;