Legislation regarding the Health and Safety at Work

ILO Conventions ratified by the Republic of Albania

Për Ratifikimin E “Konventës Nr.174 “Parandalimi I AksidenteveTëRëndaNëIndustri, 1993”” Të Organizatës Ndërkombëtare Të Punës. Fletorja Zyrtare: Viti 2002, Nr 40, Faqe 1183; Data e botimit: 25-07-2002;

Për Ratifikimin E Protokollit Të Vitit 2002 TëKonventës Nr.155 Të Organizatës Ndërkombëtare Të Punës “Për Sigurinë Në Punë, Shëndetin Dhe Mjedisin E Punës, 1981”. Fletorja Zyrtare: Viti 2003, Nr 97, Faqe 4206; Data e botimit: 03-12-2003;

Për Aderimin E Republikës Së Shqipërisë Në Konventën Nr.144 “Konsultimi Tripalësh (Standardet Ndërkombëtare Të Punës)” Të Organizatës Ndërkombëtare Të Punës Fletorja Zyrtare: Viti 1998, Nr 29, Faqe 1131; Data E Botimit: 27-12-1998;

Për Ratifikimin E “Konventës Nr.176 “Sigurimi Dhe Shëndeti Në Miniera, 1995” Të Organizatës Ndërkombëtare Të Punës” Fletorja Zyrtare: Viti 2002, Nr 61, Faqe 1706; Data E Botimit: 17-10-2002;

Për Ratifikimin E “Konventës Nr.154 “Bisedimet Kolektive, 1981” Të Organizatës Ndërkombëtare Të Punës” Fletorja Zyrtare: Viti 2002, Nr 4, Faqe 73; Data E Botimit: 21-02-2002;

Për Ratifikimin E “Konventës Nr. 175 “Puna Me Kohë Të Pjesshme, 1994” Të Organizatës Ndërkombëtare Të Punës Fletorja Zyrtare: Viti 2002, Nr 61, Faqe 1714; Data E Botimit: 17-10-2002;

Për Ratifikimin E “Konventës Nr.182 “Format Më Të Këqia Të PunësSëFëmijëve, 1999” Të Organizatës Ndërkombëtare Të Punës” Fletorja Zyrtare: Viti 2001, Nr 23, Faqe 708; Data E Botimit: 18-05-2001;

Për Ratifikimin E Konventës Nr.173 Të Organizatës Ndërkombëtare Të Punës “Mbrojtja E Pretendimeve Të Punëtorëve Në Rast Falimentimi Të Punëdhënësit”, 1992;

Për Ratifikimin E “Konventës Nr.97 Të Organizatës Ndërkombëtare Të Punës “Për Migracionin Për Punësim”, E Rishikuar” Fletorja Zyrtare: Viti 2004, Nr 98, Faqe 6683; Data E Botimit: 20-12-2004;

Për Ratifikimin E “Konventës Nr.26 “Krijimi I Mekanizmit Për Caktimin E Pagës Minimale, 1928” Të Organizatës Ndërkombëtare Të Punës” Fletorja Zyrtare: Viti 2001, Nr 28, Faqe 848; Data E Botimit: 07-06-2001;

Për Ratifikimin E Konventës Së Organizatës Ndërkombëtare Të Punës (Ilo) “Për Shërbimet E Punësimit, C 88, 1948” Konventa E Shërbimit Të Punësimit C88, 1948 Fletorja Zyrtare: Viti 2008, Nr 150, Faqe 7376; Data E Botimit: 03-10-2008;

Për Ratifikimin E Konventës Së Organizatës Ndërkombëtare Të Punës (Ilo) “Për Politikën E Punësimit, C 122, 1964” Konventa 122. Fletorja Zyrtare: Viti 2008, Nr 150, Faqe 7382; Data E Botimit: 03-10-2008;

Konventa 87 Fletorja Zyrtare: Viti 1998, Nr 29, Faqe 1135; Data E Botimit: 27-12-1998;

Konventa 131 Fletorja Zyrtare: Viti 2001, Nr 23, Faqe 712; Data E Botimit: 18-05-2001;

Konventa 98 Fletorja Zyrtare: Viti 2002, Nr 4, Faqe 73; Data E Botimit: 21-02-2002;

Konventa 6 Fletorja Zyrtare: Viti 2004, Nr 16, Faqe 790; Data E Botimit: 26-03-2004;

Konventa 88 Fletorja Zyrtare: Viti 2008, Nr 150, Faqe 7376; Data E Botimit: 03-10-2008;

DCM (Decisions of Council of Ministers)

VKM Nr. 594, datë. 22-12-1997 ″Për Rregjistrin Që Mban Punëdhenesi Për Punëmarresit E Tij”http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/vkm_nr_594_dt_22_12_1997.pdf

VKM Nr.461, datë 22-07-1998 “Për Regjistrin Që Mban Punëdhënësi Për Aksidentet Në Punë Dhe Për Sëmundjet Profesionale”. http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/vkm_nr_461_dt_22_07_1998.pdf

VKM Nr. 419, datë 04-08-2000, “Për Objektet E Rrezikshme” VKM Nr. 692 datë 13-12-2001 “Për Masat E Veçanta Të Sigurimit Dhe Mbrojtjes Së Shëndetit Në Punë”. http://www.chemicals.al/vkm/vkm_nr_692_dt_13_12_2001.pdf

VKM Nr.742 datë 06-11-2003 “Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në Vendimin Nr.692, Datë 13.12.2001, Të Këshillit Të Ministrave “Për Masat E Veçanta Të Sigurimit Dhe Të Mbrojtjes Së Shëndetit Në Punë”.http://www.chemicals.al/vkm/vkm_nr_742_dt_06_11_2003.pdf

VKM Nr.699datë 22-10-2004 “Miratimin E Rregullave Teknike Për Mbrojtjen Nga Zjarri Dhe Për Shpëtimin Në Konstruksionet Dhe Ndërtimet, Që Shërbejnë Për Veprimtari Me Aktivitete Akomoduese Turistike”.http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2004/PDF-2004/83-2004.pdf

VKM Nr. 788 datë 14-12-2005 “Për Përcaktimin E Aksidentit Në Punë Ose Për Shkak Të Punës”.http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/vkm_nr_788_dt_14_12_2005.pdf

VKM Nr. 100 datë 03-02-2008 “Për Përcaktimin E Substancave Të Rrezikshme”.http://www.chemicals.al/vkm/vkm_nr_100_dt_03_02_2008_substancat_e_rrezikshme.pdf

VKM Nr.1216 datë 03-09-2008 “Për Miratimin E Rregullave Teknike Për Kërkesat Thelbësore Dhe Vlerësimin E Konformitetit Të Makinerive”. http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2008/PDF-2008/146-2008.pdf

VKM Nr.88 datë 27-01-2009 “Për Miratimin E Listës Së Standardeve Të Harmonizuara Shqiptare, Me Karakter Referues Për Prezumimin E Konformitetit Të Makinerive”.http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2009/PDF-2009/15-2009.pdf

VKM Nr. 312 datë 05-05-2010 “Për Miratimin E Rregullores, “Për Sigurinë Në Kantier”.http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/vendim-i-km_312_05.05.2010.pdf

VKM Nr. 1012 datë 10-12-2010 “Për Miratimin E Rregullores, “Për Sinjalet Në Kantier Dhe Vendin E Punës”.http://www.transporti.gov.al/files/userfiles/Legjislacioni_perafruar/Produktet_e_ndertimit/vkm_nr_1012_date_10_12_2010.pdf

VKM Nr.107 datë 09-02-2011 “Për Përbërjen, Rregullat E Organizimit Dhe Të Funksionimit Të Këshillit Të Sigurisë Dhe Shëndetit Në Punë Dhe Përfaqësuesit Të Punëmarrësve”. http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/vendim_107_keshilli_i_sigurise.pdf

VKM Nr.108 datë 09-02-2011 “Për Aftësitë Që Duhet Të Plotësojnë Punëmarrësit, Personat Dhe Shërbimet E Specializuara, Që Merren Me Çështjet E Sigurisë Dhe Të Shëndetit Në Punë”. http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/vendim_108_sherbimet_e_specializuara.pdf

VKM Nr. 562 datë 03-07-2013 “PërMiratimin E Rregullores, “Për Kërkesat Minimale Të Sigurisë Dhe Shëndetit Në Përdorimin E Pajisjeve Të Punës Në Vendin E Punës”. http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/VKM-562_03.07.2013.pdf

VKM Nr.563 datë 03-07-2013 “Për Miratimin E Rregullores, “Për Kërkesat Minimale Të Sigurisë Dhe Shëndetit Për Përdorimin E Pajisjeve Mbrojtëse Individuale Në Vendin E Punës”. http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/VKM_563_03.07.2013.pdf

VKM Nr. 564 datë 03-07-2013 “Për Miratimin E Rregullores, “Për Kërkesat Minimale Të Sigurisë Dhe Shëndetit Për Përdorimin E Pajisjeve Mbrojtëse Individuale Në Vendin E Punës”. http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/VKM_564_03.07.2013.pdf

VKM Nr. 520 datë 06-08-2014 “Për Miratimin E Rregullores, “Për Mbrojtjen E Sigurisë Dhe Shëndetit Të Punëmarrësve Nga Risqet E Lidhura Me Kancerogjenët Dhe Mutagjenët Në Punë”.http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/vkm-520-6.8.2014.docx

VKM Nr. 521 datë06-08-2014 “PërMiratimin E Rregullores, “PërKërkesatMinimaleTëSigurisëDheShëndetitPërPunën Me Pajisje Me EkranShfaqës”. http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/vkm-521-6.8.2014.docx

VKM Nr. 522 datë 06-08-2014 “Për Miratimin E Rregullores “PërMbrojtjen E Sigurisë Dhe Shëndetit Të Punëmarrësve Nga Risqet E Lidhura Me Agjentët Kimikë Në Punë”. http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/vkm-522-6.8.2014.docx

VKM Nr. 523 datë 06-08-2014 “Për Miratimin E Rregullores “Për Kërkesat Minimale Të Sigurisë Dhe Shëndetit Për Mbrojtjen E Punëmarrësve Lidhur Me Punën E Krahut Me Ngarkesa ”Dhe Për Shfuqizimin E Pikave 15.1 Deri 15.10, Të Aneksit V, Të Vendimit Nr. 312, Datë 5.5.2010, TëKëshillit Të Ministrave, “Për Miratimin E Rregullores Për Sigurinë Në Kantier”. http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/vkm-523-6.8.2014.doc

VKM Nr. 550 datë 27-08-2014 “Për Miratimin E Rregullores, “Për Mbrojtjen E Sigurisë Dhe Shëndetit Të Punëmarrësve Nga Risqet E Lidhura Me Ekspozimin Ndaj Agjentëve Biologjikë Në Punë”.http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/vkm-550-27.8.2014.pdf

VKM Nr. 841 datë 03-12-2014 “Për Mbrojtjen E Punëmarrësve Nga Risqet Që Lidhen Me Dridhjen Mekanike Në Vendin E Punës”. http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2014/PDF-2014/190-2014.pdf

VKM Nr. 842 datë 03-12-2014 “Për Mbrojtjen E Punëmarrësve Nga Risqet Që Lidhen Me Zhurmën Në Vendin E Punës”. http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2014/PDF-2014/190-2014.pdf

VKM Nr. 843 datë 03-12-2014 “Për Mbrojtjen E Punëmarrësve Nga Risqet Që Lidhen Me Rrezatimin Optik Në Vendin E Punës”. http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2014/PDF-2014/190-2014.pdf

VKM Nr. 844 datë 03-12-2014 “Për Mbrojtjen E Punëmarrësve Nga Risqet Që Lidhen Me Rrezatimin Jo jonizues Në Vendin E Punës”. http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2014/PDF-2014/190-2014.pdf

VKM nr. 371, datë 18.5.2016 “Për Miratimin E Dokumentit Politik Për Sigurinë Dhe Shëndetin Në Punë, 2016–2020 Dhe Planit Të Veprimit Të Zbatimit Të Tij”. http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/Albanian_Final_Version_for_publishing_OSH_policy_doc.pdf