Trainim nga ekspertë mbi Sigurinë & Shëndetin dhe Menaxhimit të Mjedisit në Punë, në të gjithë Shqipërinë.

“PRSP” Health and Safety Solutions është një ndër ofruesit më të mëdhenj në Shqipëri për trajnimet mbi Sigurinë & Shëndetin dhe Menaxhimit të Mjedisit në Punë. Nëse ju jeni një individ që kërkoni trajnim profesional për të çuar më tej karrierën tuaj, ose një kompani që kërkon trajnime me kosto efektive HSE për stafin tuaj, ne kemi zgjidhjen që ju nevojitet. Stafi i trajnuar keq është një rrezik për biznesin tuaj. Ulni numrin e aksidenteve në punë apo koston në menaxhimin e aksidenteve dhe sëmundjeve profesionale duke siguruar që stafi juaj të dijë të punojë në mënyrë të sigurt. Përmirësoni produktivitetin duke siguruar që menaxherët tuaj mund t’i menaxhojnë njerëzit në mënyrë efektive dhe të sigurt. Nëse nuk e dini se ku të filloni, kërkoni një nga konsulentët tanë për t’ju udhëhequr. Ata mund të ndihmojnë në zhvillimin e një matricë biznesi e cila ju mundëson të përcaktoni përparësitë e nevojave tuaja për trajnim. Konsulentët tanë kanë një gamë të gjerë përvoje në shumë industri, dhe kjo bën që ata të diskutojnë situata reale që mund të ndodhin dhe të gjejnë zgjidhje të përshtatshme.

Çelësi për Trajnim Efektiv është: Trainerë Ekspertë – Materiale Mësimore me Cilësi të Lartë – Përsosmëri në Shërbimin ndaj Klientit. Të gjitha këto, Ne i ofrojmë me krenari për klientët tanë.

Zgjedhja e Metodës së të Mësuarit që i Përshtatet më së Miri Nevojave Tuaja

Kur vendosni se cila metodë e të mësuarit i përshtatet më së miri nevojave tuaja, duhet të merrni parasysh faktorët kryesorë si; vendndodhjen, kohën dhe çmimin si edhe preferencat tuaja personale të të mësuarit.

“PRSP” ofron metodat e mëposhtme të mësimit:

 • Në Klasë – kurse interaktive në klasë nga ekspertët e “PRSP”. Kurset mund të ofrohen në ambientet e zyrës sonë dhe / ose në kompaninë tuaj.
 • Metodë Mësimi e Kombinuar – Kurs i strukturuar që kombinon trainimin në klasë dhe trajnim online (fleksibël) të mbikqyrur nga trainerë tanë.
 • Trajnim në Kompani – Trajnim me cilësi të lartë i ofruar në ambientet e kompanisë suaj përmes metodave të: trajnimit në klasë, mësimit të përzier/kombinuar, mësimit on-line.

Kurset e Çertifikuara që Ne Ofrojmë:

 • Kursi Profesional për Koordinatorin e Sigurisë
 • Kurs Profesional për Personin Përgjegjës për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë.
 • Identifikimi dhe Përpilimi i Procedurave HSE dhe Sistemeve të Sigurta të Punës, përfshirë Këshillin e Sigurisë në Punë.
 • Kursi i Pajisjeve Mbrojtëse Personale (PMI) – Kurs profesional për ruajtjen dhe përdorimin e PMI në vendin e punës.
 • Kursi i Ndihmës së Parë – për Punonjësit e Ekipit të Ndihmës së Parë në vendin e punës.
 • Trajnim për identifikimin e rreziqeve në vendin e punës dhe përpilimin e dokumentit të Vlerësimit të Rrezikut.
 • Trajnim në Identifikimin e Rreziqeve në vendin e punës.
 • Trajnim mbi Mbrojtjen nga Zjarri dhe përpilimin e Planit të Evakuimit në rast zjarri apo fatkeqësish Natyrore.

Expert HSE Training throughout Albania

“PRSP” Health and Safety Solutions is the largest Albanian-based provider of occupational health & safety and environmental management training. If you are an individual looking for professional training to further your career in the Health and Safety field or, a company that requires cost-effective HSE training for your staff, we have what you need. Poorly trained staff is a risk to your business. Reduce the cost of accidents or occupational diseases by ensuring that your staff knows how to work safely. Improve productivity by ensuring that your managers can manage people effectively and safely. If you don’t know where to start, look for one of our consultants to guide you. They can help develop a business matrix that will allow you to prioritize your training needs. Our consultants have a wide range of experience in many sectors, allowing them to discuss real-life situations with appropriate solutions.

“PRSP” offers the following learning methods:

 • Classroom – interactive classroom delivery by “PRSP”’s experts. Courses are available at our office and/or delivered at your company.
 • Blended Learning – Structured course combining classroom training delivered by our expert trainers, and flexible online training.
 • In-Company Training – High-quality training delivered at your venue through our classroom training and/or blended learning methods.

Certified Courses Offered:

 • Safety Coordinator Professional Course
 • Professional Course for the Person Responsible for HSE at Work.
 • The identification and subsequent compilation of HSE Procedures and Safe Systems of Work including the Safety Council at Work.
 • Personal Protective Equipment (PPE) Course – Professional Course for the storage and use of PPE at the Workplace.
 • First-Aid Course – Professional Course for the First-Aid Team Employees in the Workplace.
 • Training in Identification of Workplace Hazards and Compilation of the Risk Assessment Documents.
 • Training in Workplace Hazard Spotting/Identification.
 • Training on Fire Safety and the Compilation of the Evacuation Plan.